4/B personelin askerlik süresi iş sonu tazminatında dikkate alınır mı?

Soru: Merhaba, 13.10.2015 – 1.12.2017 tarihleri arasında sözleşmeli infaz koruma memuru olarak görev yaptım. Kendi isteğim ile sözleşmemi feshettim. Bu süreler arasında 6 ay askerlik yaptım. Askerlikle birlikte 2 yıldan fazla hizmetim var. İş sonu tazminatına hak kazanmış olur muyum?

Cevap: Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinde, sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler, pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme hükümlerine uyulmaması hallerindeki müeyyideler, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usullerinin Cumhurbaşkanınca belirleneceği hükme bağlanmıştır.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 7. maddesinde, “Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarında sözleşmeli olarak çalıştırılan yabancı uyruklu personel ile haftalık çalışma saati süresi 40 (kırk) saatin altında bulunan personel (Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşme ile çalıştırılacak öğretmenlerde 40 saat şartı aranmaz)hariç olmak üzere, kurumundafiilen, askerlik ve doğum dışında kesintisiz en az 2 hizmet yılını tamamlayanlardan;

a) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince sürekli tam iş göremezlik geliri, malüllük veya yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması,
b) Hizmetlerine gerek kalmadığı için sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi,
c) İlgilinin ek 6 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca sözleşmeyi feshetmesi,
ç) İlgilinin işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi,
d) İlgilinin ölümü,

hallerinden birinin vuku bulmasından dolayı hizmet sözleşmesi sona erenlere, görev yapmakta olduğu pozisyon unvanı itibariyle, Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri hizmet sınıfındaki aynı veya benzeri kadro unvanı esas alınarak hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personele 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi tutarını geçmemek üzere, kurumundaçalışılan her tam hizmet yılı için ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı aylık brüt ücret tutarında iş sonu tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de, tam yıl için hesaplanan miktardan o süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılır.” hükümleri yer almaktadır. Madde hükmüne göre tazminat ödenebilmesi için sözleşmeli personelin kurumunda fiilen, askerlik ve doğum dışında kesintisiz en az iki hizmet yılını tamamlamış olması zorunludur. Danıştay Onikinci Dairesinin 28/3/2019 tarihli ve E.:2018/3058; K.:2019/2367 sayılı kararı ile bu fıkrada yer alan “kurumunda” ibareleri iptal edildiği için, iki yıllık sürenin aynı kurumda geçmiş olma şartı aranmayacaktır.

Esasların 7. maddesi ve bu maddenin atıf yaptığı ek 6. maddenin ikinci fıkrası uyarınca sözleşmesini bir ay önceden haber vermek koşuluyla fesheden sözleşmeli personele de iş sonu tazminatı ödenmektedir. Bu durumda da fiilen iki yıl kesintisiz hizmet süresi şartı bulunması gereklidir.

Askerlik ve doğum sebebiyle sözleşmenin feshedilmesi ve akabinde yeniden göreve başlanmış olması halinde bu süreler iş sonu tazminatı ödenmesi bakımından hizmetin kesintisiz olmasına bir istisna teşkil etmektedir. Ancak iş sonu tazminatı ödenmesinde fiilen iki yıl çalışmış olma şartı arandığı için askerlik süresi iki yılın hesabında dikkate alınmayacaktır.

Sonuç olarak askerlik süresinin sözleşmeli personel bakımından fiili hizmetten sayılmadığı, personelin sözleşmesini feshetmek suretiyle askere gidebildiği dikkate alındığında, verdiğiniz bilgilerden fiilen iki yıl çalışma şartını karşılayamadığınız anlaşılmakta olup, bu durumda iş sonu tazminatından yararlanamayacağınızı değerlendirmekteyiz.

Yorum yapın

eryaman escort ankara escort