4/B’li personel kurumlar arasında geçici görevlendirilebilir mi?

Soru: 3 yıldır sözleşmeli icra katibi olarak görev yapıyorum. Makine mühendisliği okuyorum. Mezun olduğumda kamu iktisadi teşebbüslerinde sözleşmeli personel statüsünde geçici görevlendirilebilir miyim? Eğer yapılamıyorsa 4B’li olarak hangi kurumlara geçici görevlendirme isteyebiliyorum bu konuda son durum nedir?

Cevap: Kamu personelinin kurumlar arasında geçici görevlendirilmesine imkan sağlayan genel anlamda iki yasal düzenleme bulunmaktadır. Bunlardan ilki 657 sayılı Kanunun ek 8. maddesi, diğeri ise 375 sayılı KHK’nin ek 25. maddesidir. Bu genel hükümler dışında kendi mevzuatları çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ve TBMM İdari Teşkilatında geçici görevlendirme yapılabilmektedir.

657 sayılı Kanunun ek 8. maddesi Devlet memurlarının kurumlar arasında geçici süreli görevlendirmesine yetki verdiği için bu kapsamda 4/B sözleşmeli personelin geçici görevlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

375 sayılı KHK’nin ek 25. maddesi kapsamındaki geçici görevlendirme ise iki şekilde mümkün olup, ilki kurum ve kuruluşların emrine yapılan geçici görevlendirme, diğeri ise kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına yapılan geçici görevlendirmedir. Madde metninde, “Hakim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar hariç olmak üzere, statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak kamu kurum veya kuruluşlarında istihdam edilenler, kurumlarının muvafakatiyle bir yılı geçmemek üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevlendirilebilir. Bu süre birer yıl olarak uzatılabilir.

Kamu kurum veya kuruluşlarının emrine geçici görevlendirilenler mali ve sosyal hak ve yardımlarını kurumlarından alırlar. Bunlar bu şekilde görevlendirildikleri süre boyunca kurumlarından aylıklı izinli sayılırlar.

Kurum veya kuruluşların kadro veya pozisyonlarına geçici görevlendirmenin yapılabilmesi için, görevlendirileceklerin ilgili mevzuat uyarınca kadro veya pozisyona asaleten atanmada aranan, asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil, tüm şartları bir arada taşımaları gerekir. Bu şekilde görevlendirilenler görevlendirildikleri kadro veya pozisyon için öngörülen mali ve sosyal hak ve yardımlardan emsali personel gibi faydalandırılır. Bunlar geçici görevlendirildikleri süre boyunca kurumlarından aylıksız izinli sayılırlar. Bunların Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişkileri kendi kurumlarındaki statüleri dikkate alınarak devam ettirilir.

Geçici görevlendirilenlerin özlük hakları devam eder ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın süresinde yapılır. Bunların geçici görevlendirildikleri kurumda geçirdikleri süreler kendi kurumlarında geçirilmiş sayılır. Akademik unvanların kazanılması için gerekli şartlar saklıdır.

Bu maddeye göre görevlendirilenler, görevlendirildikleri kurumların mevzuatına uymakla yükümlüdür.

Toplamda altı ayı geçen görevlendirmelerde personelin muvafakatinin de alınması şarttır.

Kanunlarda yer alan geçici görevlendirme hükümleri saklıdır.

Bu madde kapsamında görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanarak Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.” hükümleri yer almaktadır.

Yukarıdaki hükme dayalı olarak yürürlüğe konulan Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğininin kadro veya pozisyona geçici görevlendirme yapılmasına ilişkin hükümleri içeren 6. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde ise, “Bu madde kapsamında geçici görevlendirme yapılabilmesi için görevlendirmenin yapılacağı kadro veya pozisyonun statüsü ile geçici görevlendirilecek personelin statüsünün aynı olması şarttır. Ancak 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci maddesine göre sözleşmeli personel ve ek 28 inci maddesine göre iş mevzuatına tabi personel istihdam eden kurumlar farklı statülerdeki personeli de görevlendirebilir.” denilmektedir.

375 sayılı KHK’nin ek 25. maddesi ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 4/B kapsamındaki sözleşmeli personel mahalli idareler dışında, kamu iktisadi teşebbüsleri de dahil olmak üzere kurum ve kuruluşların emrine geçici görevlendirilebilecek, bu suretle geçici görevlendirilenler aylık ve ücretlerini kendi kurumlarından almaya devam edecek bu süreçte aylıklı izinli sayılacaktır. Ancak kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına geçici görevlendirme yapılabilmesi için personelin statüsü ile görevlendirmenin yapılacağı kadro veya pozisyonun aynı statüde olması gerektiğinden 4/B kapsamındaki personel farklı bir kurumda aynı statüdeki bir pozisyonda geçici görevlendirilebilecek, memur kadrosuna ise geçici görevlendilemeyecektir. 4/B kapsamındaki personelin statü engeline takılmadan kadro veya pozisyonlarında geçici görevlendirilebileceği kurumlar ise 375 sayılı KHK’nin ek 27. maddesi kapsamında idari hizmet sözleşmesiyle personel istihdam eden kurumlar (Örneğin; Türkiye Ulusal Ajansı, KOSGEB, PTT, ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, TSE) ile ek 28. maddesi kapsamında işçi statüsünde personel istihdam eden kurumlardır. (Örneğin; Kalkınma Ajansları, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Spor Toto, TÜBİTAK, TÜSEB, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı)

4/B kapsamındaki sözleşmeli personelin aynı statüdeki farklı unvanlı pozisyonlar emrine geçici görevlendirilmesi konusunda ise öncelikle sözleşmeli personelin unvan değişikliğinin ilk defa hizmete alınma prosedürüne tabi olduğunu, idarenin takdiri ile unvan değişikliği yapılamayacağını, kurumlar arasında naklen atanma imkanının olmadığnı, bu personel için memurlarda olduğu gibi görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı bulunmadığını belirtmek isteriz. Bu hususları ek 25. maddede yer alan . görevlendirileceklerin ilgili mevzuat uyarınca kadro veya pozisyona asaleten atanmada aranan, asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil, tüm şartları bir arada taşımaları gerekir.” hükmüyle birlikte ele aldığımızda 4/B kapsamındaki personelin aynı statüde farklı bir pozisyon emrine geçici görevlendirilemeyeceğini değerlendirmekteyiz.

Sonuç olarak 4/B kapsamındaki sözleşmeli personelin ek 27. madde kapsamında;

1. Mahalli idareler hariç olmak üzere, KİT’ler de dahil kurum ve kuruluşların emrine geçici görevlendirilebileceğini, ücretlerini kendi kurumlarından almaya devam edeceklerini, bu süreçte kurumlarından aylıklı izinli sayılacaklarını,

2. Aynı pozisyon unvanı ile mahalli idareler haricindeki farklı kurumların 4/B kapsamındaki pozisyonlarına geçici görevlendirilebileceklerini, bu şekilde farklı pozisyon unvanında görevlendirilemeyeceklerini,

3. Devlet memuru istihdam edilmeyen ve idari hizmet sözleşmesi veya iş kanunu hükümlerine göre personel istihdam eden (375 sayılı KHK m. 27, m.28) kurumların kadro ve pozisyonları emrine geçici görevlendirilebileceklerini,

4. Özel mevzuatlarında düzenleme bulunan TBMM İdari Teşkilatı ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı gibi kurumlarda geçici görevlendirilebileceklerini,

değerlendirmekteyiz.

Yorum yapın

eryaman escort ankara escort