Askerlik sebebiyle sözleşmesi feshedilen 4/B li, bir yıl atanma yasağına tabi olur mu?

Soru: Askerlik sebebiyle sözleşmesi feshedilen ve askerdeyken farklı KPSS puanı ile aynı unvan ve 4/B personel alımına başvuru yapıp atanma hakkı kazanan sözleşmeli personel askerlik dönüşünde 30 gün içinde pozisyonunun saklı tutulduğu kuruma başvuru yapmaz ise;

1-Tek taraflı fesih mi yapmıştır?
2-Tek taraflı fesih değilse istisnalar kapsamında mıdır?
3-1 yıllık bekleme süresine tabi olur mu?
4-Yeni atandığı yere başlayış yapabilir mi?

Cevap: Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1. maddesinde; doğum, evlat edinme, memur veya diğer personel kanunlarına tabi olan eşinin yurt dışında sürekli göreve atanması veya en az altı ay süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilmesi ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonunun saklı tutulacağı ve istekleri halinde bu personelin ayrıldığı kurumunda yeniden hizmete alınacağı hükme bağlanmıştır. Aynı maddenin devamında askerlik dönüşü yeniden hizmete alınma için iki koşul getirilmiştir. İlki sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış bulunması ikincisi ise askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunmasıdır.

Madde hükmünde ayrıca sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemeyeceği belirtilmiş, akabinde bir yıl yasağının istisnaları sayılmıştır.

Ek 1. maddenin ilk fıkrasında yer alan; “askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personel” ibareleri ile askere gidecek sözleşmeli personelin sözleşmesinin kurum tarafından feshedildiği anlaşılmaktadır. Aksi bir yorum için “askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesini fesheden sözleşmeli personel” ibaresinin kullanılması gerekirdi. Kurum tarafından yapılan fesihte bir yıl bekleme şartının gerçekleşebilmesi için feshin sözleşme esaslarına aykırı hareket nedeniyle yapılması gereklidir.

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde;

– Askerlik nedeniyle gerçekleşen sözleşme feshinin;

– Personel tarafından gerçekleştirilen tek taraflı fesih olmadığını,

– Kurum tarafından sözleşme esaslarına aykırı hareket sebebiyle fesih kabul edilemeyeceğini,

– Bu durumdaki personelin farklı bir kurumda yeniden 4/B statüsünde atanmasında bir yıllık bekleme süresinin dolmuş olması şartının aranmayacağını,

değerlendirmekteyiz.

Yorum yapın

eryaman escort ankara escort