Belediye sözleşmeli personelinin izinleri ertesi yıla devredilecek mi?

Soru: Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yapılan düzenleme ile 4/B kapsamındaki sözleşmeli personelin yıllık izin hakkının ertesi yıla devrine ilişkin düzenlemeden 5393 sayılı Kanunun 49. maddesi kapsamında mahalli idarelerde görev yapan sözleşmeli personel de yararlanabilecek mi?

Cevap: 6 Şubat 2021 tarihli ve 31387 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklik yapılarak 4/B kapsamındaki sözleşmeli personelin cari yılda kullanmadığı yıllık izinlerinin ertesi yıla devredilmesi sağlandı. Esaslara eklenen geçici 22. madde ile de sözleşmeli personelin 31 Aralık 2020 tarihine kadar kullanamadığı için düşmüş olan izin haklarının 2021 yılında kullanılması imkanı getirildi.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yapılan izin hakkının devrine ilişkin yapılan değişiklikten;
1- 4/B kapsamındaki sözleşmeli personel ile
2- Tabi oldukları mevzuatta 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine atıf yapılan diğer sözleşmeli personel de,
yararlanabilecektir.

Örneğin 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamındaki 3 artı 1 olarak da bilinen sözleşmeli sağlık personeli; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmektedir. Bu kapsamdaki sözleşmeli sağlık personeli 45/A maddesi ile birlikte 4/B mevzuatına da tabidir.

Aynı şekilde 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4. maddesine göre, öncelikle kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde olmak üzere Bakanlığın boş öğretmen norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen istihdam edilmekte olup, bu kapsamdaki öğretmenler de ek 4. madde ile birlikte 4/B mevzuatına tabi bulunmaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesinin üçüncü fıkrasında tam zamanlı sözleşmeli personel, dördüncü fıkrasında ise kısmi zamanlı sözleşmeli personel istihdamına ilişkin düzenlemelere yer verilmiş olup, maddenin beşinci fıkrasında ise tam zamanlı ve kısmi zamanlı sözleşmeli personele atfen, “Bu personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir. 49. maddenin bütününe bakıldığında hangi unvanlarda sözleşmeli personel çalıştırılabileceği ve bu personele ödenecek ücretlere ilişkin düzenleme yer almakla birlikte sözleşmeli personelin izin haklarına ilişkin herhangi bir hükme yer verilmemiştir.

5355 sayılı Kanunun 22. maddesi ile mahalli idare birliklerinde, 5302 sayılı Kanunun 36. ile kapsamında il özel idarelerinde, 5216 sayılı Kanunun 28. maddesi ile de büyükşehir belediyelerinde 5393 sayılı Kanunun 49. maddesi kapsamında sözleşmeli personel istihdam edilmektedir.

Sonuç olarak, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yapılan ve sözleşmeli personelin yıllık izin hakkının ertesi yıla devrine imkan sağlayan değişikliğin; 5393 sayılı Kanunun 49. maddesinde izin haklarına ilişkin bir hüküm yer almaması sebebiyle belediyelerde, büyükşehir belediyelerinde, il özel idarelerinde ve mahalli idare birliklerinde bu hüküm kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personeli de kapsadığını, bu personelin 2020 yılında kullanamadığı yıllık izinlerini 2021 yılı sonuna kadar kullanabileceğini değerlendirmekteyiz.

Yorum yapın

eryaman escort ankara escort