Belediyede aday memura ikinci görev olarak mimarlık yaptırılabilir mi?

Soru: Mimarlık mezunuyum. 657 sayılı Kanun kapsamında bir belediyeye memur olarak atandım. Aday memurum ve evlendirme memurluğu görevini vekaleten yürütmekteyim. Aday memurken teknik kadrodaki mimar kadrosunda geçici olarak görevlendirmem yapılabilir mi? Maaş olarak hangi görev baz alınır?

Cevap: 657 sayılı Devlet memurları Kanununun 54 ila 58. maddelerinde aday Devlet memurlarına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Bu hükümler yalnız aday memurlara uygulanabilmektedir. Anılan Kanunda bu hükümler dışında hangi hükümlerin aday memurlara uygulanabileceğine veya uygulanamayacağına ilişkin bir belirlemeye yer verilmemiştir. Mezkür Kanunun adaylara ilişkin hükümlerine muhalif olmayan bütün hükümleri adaylara da uygulanmaktadır. Bu çerçevede izinlere, mali haklara, sosyal haklara vb. aday Devlet memurlarına yönelik özel düzenleme yapılmamış konulardaki diğer hükümler aday Devlet memurlarına da uygulanmaktadır.

Memurların kurum içi geçici görevlendirmesi mevcut kadro unvanına ait görevleri yerine getirmesi amacıyla idarenin sevk ve idare yetkisi kapsamında genellikle görev yeri dışında, haketmesi halinde Harcırah Kanunu kapsamında geçici görev yolluğu ödenmek suretiyle gerçekleştirilen bir hizmet gördürme yöntemidir.

657 sayılı Kanunun ek 8. maddesi ile 375 sayılı KHK’nin ek 25. maddesinde düzenlenen geçici görevlendirme kurumlar arası geçici görevlendirme olup, kurum içi geçici görevlendirmelerde bu hükümlerin uygulanması mümkün değildir.

Memurun kurum içinde başka bir kadronun görevlerini yerine getirmesi ise vekaleten görevlendirme veya ikinci görev verilmesi halinde mümkündür. 657 sayılı Kanunun 90. maddesinde, Devlet memurlarına, vekalet görevi, ikinci görev veya ders görevlerinden ancak birinin verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

657 sayılı Kanunun 86. maddesinde memurların kurum içinde veya başka kurumlarda dolu veya boş kadrolara vekaleten görevlendirilmesine ilişkin hükümler ile açıktan vekil atanmasına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Kanunun 87. maddesinde ise memurların ikinci görev yerine getirmesi kural olarak yasaklanmış, bu yasağın istisnalarının neler olduğu belirtilmiş, 88. maddede ise ikinci görev verilebilecek memurlar ve kurumlar belirtilmiştir.

Vekalet görevi sebebiyle vekalet aylığı ödenmesi, zam ve tazminat ödemeleri ile ek ödemeden yararlanılmasında temel kural vekilin asilde aranan şartları taşıması gerekliliğidir. Asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması da buna dahildir.

Mülga Devlet Personel Başkanlığı 01/03/2012 tarihli ve 3418 sayılı yazısında, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik”in, görevde yükselme veya unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamalar hakkında uygulanacağının ilgili Genel Yönetmelikle hüküm altına alınması sebebiyle aday memurların unvan değişikliği sınavına katılmasının mümkün bulunmadığını belirtmiştir.

Bu çerçevede aday memur mimar kadrosuna vekaleten atansa bile bu kadronun mali haklarından yararlanamayacaktır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun 88. maddesinde, “Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan Devlet memurlarına esas görevlerinin yanında;
A) Özel kanunlarla, Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak memurlara gördürülmesi öngörülen sürekli hizmetler,
B) Mesleki bilgisi ile ilgili olarak, hizmet olanakları elverişli bulunmak ve atamaya yetkili amir tarafından uygun görülmek şartiyle;
1) 87 nci maddede yazılı kurumların tabiplikleri, diş tabiplikleri, eczacılıkları, kimyagerlikleri, veterinerlikleri, avukatlıkları ile Adli Tıp Kurumu Uzmanlıkları,
2) Asıl görevlerinin bulunduğu bucak, ilçe ve zorunlu hallerde iller belediyelerinin yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar ve mimarlarca yürütülmesi gereken teknik hizmetleri,
İkinci görev olarak verilebilir.” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm uyarınca 657 sayılı Kanunun kapsamındaki belediyede görevli memurlara görev yaptıkları belediyelerde mühendis ve mimarlık görevleri ikinci görev olarak verilebilecektir. Kanunun 175. maddesinin üçüncü fıkrasında ise, “88 inci maddeye göre ikinci görev verilen memurlara, bu görevleri karşılığında aylık ödenebilmesi için boş bir kadroya ait görevin ikinci görev olarak yürütülmesi gerekir. Bu şekilde görevlendirilenlere, görevlendirildikleri kadro derecesinin ilk kademe aylığının üçte ikisi ödenir…” hükmü yer almaktadır.

Devlet Memurlarına Ödecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4/(ç) maddesinde, asli görevleri yanında kendilerine 657 sayılı Kanunun 88 inci maddesine göre “ikinci görev” verilenlere, her iki göreve ait aynı cins zamlardan miktarı fazla olanlar ile farklı cinsteki zamların ödeneceği, 11/2-(a) maddesinde ise, ikinci görev verilenlere ikinci göreve ilişkin özel hizmet tazminatı ödenmeyeceği ifade edilmektedir.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9. maddesinde düzenleme yer almaması sebebiyle ikinci görev verilen memurlara bu görevleri için ek ödeme verilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Sonuç olarak, memurun kurum içinde farklı bir kadroda geçici görevlendirilemeyeceğini, farklı bir kadroda görevli olup öğrenim durumuyla mimar unvanını ihraz eden aday memura vekaleten mimarlık görevi verilmesi halinde asilde aranan şartları taşımaması sebebiyle vekalet görevine bağlı aylık, zam, tazminat ve ek ödeme verilemeyeceğini; mimarlık görevinin ikinci görev olarak verilebileceğini, bu durumda görevlendirildiği kadro derecesinin ilk kademe aylığının üçte ikisi ile mimar kadrosu için belirlenen zam puanlarının ödenmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz. Ancak memurun üzerinde başka bir vekalet görevi de bulunması halinde ikinci görev verilemeyeceğinden öncelikle vekalet görevinin sonlandırılması gerekecektir.

Yorum yapın

eryaman escort ankara escort