Birden fazla yükseköğrenim gören teknik personelin tazminat ve zamları nasıl belirlenir?

Soru: Bir kamu kurumunda 657 sayılı kanuna göre memur statüsünde teknik hizmetler sınıfında teknisyen olarak çalışmaktayım. 2019 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme lisans bölümünü bitirdim. İntibak işlemlerim bu duruma göre yapıldı. Zam ve tazminatları teknisyen kadrosuna göre almaya devam ettim. Bu yıl Web Tasarımı ve Kodlama (önlisans) bitirdim. Bu bölüm mezunları tekniker unvanı almaktadır. Kurumuma dilekçe ile tekniker haklarından yararlanmak için başvuruda bulundum. Daha önce lisans bitirdiğim ve intibak işlemlerim ona göre yapıldığı için bu haktan yararlanamayacağımı söyledir. Bu konu hakkındaki görüşünüz nedir?

Cevap: Memuriyetteyken üst öğrenimi bitirenlerin intibakı 657 sayılı Kanunun 36/A-12/d maddesine göre yapılmaktadır. Madde hükmünde, “Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler.” denilmektedir.

Lise üzerine memuriyetteyken lisans düzeyinde öğrenim yapan ve yukarıdaki hükme istinaden intibakı yapılan personelin sonradan önlisans düzeyinde öğrenim görmesi yeniden intibakı yapılamayacaktır. Bunun sebebi lisans öğrenimine bağlı olarak yapılan intibak sonucunda yükselinen derece ve kademenin önlisans öğrenimine göre daha yüksek olmasıdır. Tersi bir durumda ise, yani lise üzerine memuriyette iken önlisans akabinde de lisans öğrenimi yapan memur için yukarıdaki hükme göre iki defa intibak yapılmasına engel bir durum bulunmamaktadır.

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4/e maddesinde bulundukları hizmet sınıfı kapsamında bir üst öğrenimi bitiren teknik hizmetler sınıfı ile sağlık hizmetleri sınıfına dahil personelin zam ve tazminatları hakkında farklı bir uygulamaya gidilmiştir. Madde hükmünde, “e) Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez.” denilmektedir.

160 Seri No.lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde ise, kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunan personelden, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirerek, diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, belgelerin kuruma ibrazını takip eden ay başından geçerli olmak üzere, ita amirlerinden alınacak ödeme onayı ile, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere bitirilen aynı sınıfla ilgili mesleki üst öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminatlar ödeneceği, bunlar için ayrıca yıl içinde kontrol işlemi yapılmayacağı ifade edilmektedir.

Yükseköğretim Kurulunca Meslek Yüksekokullarının Web tasarımı ve kodlama bölümünden mezun olanlara tekniker unvanı verilmesi uygun görülmektedir.

Mülga Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 16.1.2017 tarihli ve 632 sayılı yazısında; Teknik Hizmetler Sınıfı ve Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelin söz konusu hizmet sınıflarına atanabilecek herhangi bir mesleki üst öğrenimi bitirmeleri halinde, kariyerleri için öngörülen zam ve tazminatların ödenmesinde, bitirilen üst öğrenimin “mevcut mesleki öğrenimin program ve bölüm bazında devamı mahiyetinde bir üst öğrenim olması”, “kurumun görev alanıyla ilgili olması” veya “kadro göreviyle ilgili olması” gibi şartlar öngörülmediğini, sadece bulunulan hizmet sınıfında atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirmiş olma” şartının yeterli olduğunu ifade etmektedir.

Sonuç olarak teknisyen kadrosundaki personelin memuriyetteyken lisans öğrenimi yaptıktan sonra ayrıca meslek yüksekokulunda gördüğü öğrenim sebebiyle tekniker unvanını ihraz etmiş olması sebebiyle tazminat oranı ve zam puanlarının tekniker unvanı esas alınarak ödenmesine engel bir durum bulunmadığını değerlendirmekteyiz.

Yorum yapın

eryaman escort ankara escort