Doçentlik Yönetmeliğinde 7 önemli değişiklik

Bilindiği üzere, 17 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7243 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci fıkrası ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 24 üncü maddesinde yapılan düzenleme ile doçentlik başvurularının bir yılda ikiden fazla alınmasına imkan verilmişti.

Bu kapsamda, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından hazırlanarak Yükseköğretim Genel Kurulunun onayıyla yapılan yönetmelik değişiklikleri, 12 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre; doçentlik başvuruları yılda üç kez olmak üzere “OCAK“, “MAYIS” ve “EYLÜL” ayının yirminci günü başlayıp, en geç ilgili ayın son çalışma günü mesai saati bitimine kadar yapılabilecek. Ancak, yönetmeliğin yürürlük maddesine eklenen hüküm ile bu düzenleme 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak.

Dolayısıyla, 2020 yılı Mart dönemi başvurularının pandemi sebebiyle ertelenmesinden ötürü birinci dönem doçentlik başvuruları 15 Haziran-30 Haziran 2020 tarihleri arasında, ikinci dönem doçentlik başvuruları ise 15 Ekim-30 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Diğer taraftan, yönetmelikte yapılan bir takım önemli düzenlemeler aşağıda sıralanmıştır:

– Öğrenim belgesi, tez ve yabancı dil belgesi eksik/hatalı olan adayların doçentlik başvurusu ÜAK tarafından doğrudan iptal edilebilecektir. Bu durumda olan adaylar, bir sonraki dönem yeniden başvurabilecektir.

– Doçentlik unvanı alıp, yeniden başka bir alanda doçentlik unvanı almak suretiyle başvuran adaylar, daha önceden aldığı unvana esas olan akademik çalışmaları yeni müracaatlarında puanlayamayacaklardır.

– 7243 sayılı Kanunda yapılan düzenleme ile uyumlu olarak, ÜAK tarafından bir adayın jürisinde görevlendirilen öğretim üyelerin jüri üyeliği görevi ve jüri bilgileri sistem üzerinden erişime açıldığı tarihi izleyen beşinci gün ilgililere tebliğ edilmiş sayılacak.

– Doçentlik değerlendirilmesi ile ilgili olarak ise, jüride görevlendirilen öğretim üyelerinin adaylar hakkında öncelikle bilimsel araştırma ve yayın etiği hakkında değerlendirme yapmaları hüküm altına alınmıştır. Bu noktada, adayların etik ihlali durumları hakkındaki incelemeler ilgili Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu tarafından, asgari doçentlik kriterlerini taşımadığına yönündeki raporlar ise Doçentlik Komisyonunca incelenecektir.

– Doçentlik başvurusunda bulunup başarısız olan adaya ait değerlendirmeye esas raporlar, yeni başvuruda jüri üyelerinin isimleri gizlenmek suretiyle doçentlik değerlendirme jüri üyelerinin erişimine açılmasına imkan verilmiştir.

– Adaylar hakkında etik ihlali tespiti yapan jüri üyelerinin bildirimi üzerine ilgili bilim bilimsel araştırma ve yayın etiği komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucunda aykırılık iddiasının doğru olmadığının tespit edilmesi halinde aykırılık iddiasında bulunan jüri üyesinin görevi sonlandırılmasına karar verilmiştir. Özellikle, keyfi alınan/ alınabilecek kararları jüri üyeleri nezdinde caydırmaya yönelik önemli bir düzenleme olarak değerlendirilmektedir.

– Etik ihlali veya yanıltıcı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilerek, müracaat dönemi esas alınmak suretiyle en erken izleyen üçüncü dönemde yeniden başvurabilecekleri belirtilmiştir.

İŞTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Yorum yapın

eryaman escort ankara escort