Kadroya geçen 3 artı 1 sözleşmeli personel iş sonu tazminatı alır mı?

Soru: 2 Mayıs 2017 ile 22 Kasım 2017 arasında .. Tıp Fakültesinde 657 4B’li olarak çalıştım. Sonra ünvan değiştirme sebebi ile istifa edip 24 Kasım 2017’den bu yana 663 sayılı KHK’nin 45/A maddesine tabi sözleşmeli personel olarak çalışmaktayım. Nihayet 15 Ocak 2021’de 657 sayılı Kanuna tabi memur kadrosuna geçeceğim. Üniversite hastanesindeki ve Sağlık Bakanlığı hastanesindeki çalıştığım sürelere karşılık iş sonu tazminatı ödenmiyor. Söz konusu tazminatı mahkeme yoluyla alabilir miyim?

Cevap: 657sayılı Kanunun 4/B maddesinde, Sözleşmeli personele verilecek iş sonu tazminatının miktarının Cumhurbaşkanınca belirleneceği hükme bağlanmış, bu kapsamda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 7. maddesinde iş sonu tazminatı miktarı ile tazminat ödenecek ve ödenmeyecek haller belirlenmiştir.

Esasların 7. maddesinin ilk fıkrasında, “Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarında sözleşmeli olarak çalıştırılan yabancı uyruklu personel ile haftalık çalışma saati süresi 40 (kırk) saatin altında bulunan personel (Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşme ile çalıştırılacak öğretmenlerde 40 saat şartı aranmaz) hariç olmak üzere, kurumunda fiilen, askerlik ve doğum dışında kesintisiz en az 2 hizmet yılını tamamlayanlardan;
a) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince sürekli tam iş göremezlik geliri, malüllük veya yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması,
b) Hizmetlerine gerek kalmadığı için sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi,
c) İlgilinin ek 6 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca sözleşmeyi feshetmesi,
ç) İlgilinin işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi,
d) İlgilinin ölümü,.”
hallerinden birinin vuku bulmasından dolayı hizmet sözleşmesi sona erenlere iş sonu tazminatı ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Aynı maddenin dördüncü fıkrasında ise, “Bu statüde çalışanların sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle kurum tarafından, sözleşme esasları dışında herhangi bir nedenle çalışanlar tarafından, sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi hallerinde, iş sonu tazminatı ödenmez.” denilmektedir.

Esaslara göre, sözleşmenin çalışan tarafından feshedilmesi halinde iş sonu tazminatı ödenebilmesi bazı özel durumların varlığına bağlıdır. Bu durumları tespit edebilmek için Esasların ek 6. maddesinin ikinci fıkrasına, ek 1. maddenin dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerine ve ek 3. maddenin (b) ve (c) bentlerine bakılması gerekmektedir. Bu hükümere göre sözleşmenin çalışan tarafından feshinde iş sonu tazminatına hak kazanılabilmesi için;
– Personelin bir ay önceden haber vermek koşuluyla sözleşmesini feshetmesi,
– Öğrenim durumu itibarıyla ihraz edilen unvanlara atanmak suretiyle unvan değişikliği yapan personelin sözleşmesini feshetmesi,
– Eş durumu veya sağlık mazeretine bağlı olarak kurum içi yer değiştirme şartlarını taşımakla birlikte geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak görev yerinin değiştirilememesi sebebiyle sözleşmeyi feshetmesi,
koşullarından birinin bulunması gerekmektedir.

Diğer taraftan 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli sağlık personelinden üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde 657 sayılı Kanuna tabi memur kadrolarına atanmaktadır. Bu kapsamda memur kadrolarına atananların sözleşmeli pozisyonlarda geçirdikleri hizmet süreleri kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilmektedir. Aynı maddenin altıncı fıkrasında ise, Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ve 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır. hükmü yer almaktadır.

Sonuç olarak;
– İstanbul Üniversitesinde 4/B statüsünde çalışılan sürelerin iki yıldan az olması sebebiyle bu süreler için iş sonu tazminatı ödenmeyeceğini,
– 663 sayılı KHK’nın 45/A maddesi kapsamında üç yıl görev yaptıktan sonra memur kadrolarına geçen sözleşmeli personelin bu sürelerinin emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınacak olması sebebiyle ayrıca iş sonu tazminatı ödenmesinin mümkün olmadığını,
– İş sonu tazminatına ilişkin mevcut mevzuat hükümleri dikkate alındığında mahkemelerin de aksi yönde bir karar vermeyeceğini,
değerlendirmekteyiz.

Yorum yapın

eryaman escort ankara escort