Polislik için istifa eden sözleşmeli personele iş sonu tazminatı ödenir mi?

Soru: Eylül 2017’den beri belediyede sözleşmeli personel olarak çalışıyorum. Polislik için başvuru yaptım. Polis okuluna kabul edilirsem işimden istifa etmem gerekiyor. İstifa etmem durumunda tazminat haklarımdan faydalanabilir miyim?

Cevap: 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi ile belediyelerde sözleşmeli personel istihdamına yetki verilmiş, istihdam alanları düzenlenmiş, sözleşmeli personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir. Madde hükmünde iş sonu tazminatına ilişkin bir ifade yer almaması sebebiyle konunun 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

657sayılı Kanunun 4/B maddesinde, Sözleşmeli personele verilecek iş sonu tazminatının miktarının Cumhurbaşkanınca belirleneceği hükme bağlanmış, bu kapsamda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 7. maddesinde iş sonu tazminatı miktarı ile tazminat ödenecek ve ödenmeyecek haller belirlenmiştir.

Esasların 7. maddesinin ilk fıkrasında, “Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarında sözleşmeli olarak çalıştırılan yabancı uyruklu personel ile haftalık çalışma saati süresi 40 (kırk) saatin altında bulunan personel (Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşme ile çalıştırılacak öğretmenlerde 40 saat şartı aranmaz) hariç olmak üzere, kurumunda fiilen, askerlik ve doğum dışında kesintisiz en az 2 hizmet yılını tamamlayanlardan;
a) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince sürekli tam iş göremezlik geliri, malüllük veya yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması,
b) Hizmetlerine gerek kalmadığı için sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi,
c) İlgilinin ek 6 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca sözleşmeyi feshetmesi,
ç) İlgilinin işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi,
d) İlgilinin ölümü,.”

hallerinden birinin vuku bulmasından dolayı hizmet sözleşmesi sona erenlere iş sonu tazminatı ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Aynı maddenin dördüncü fıkrasında ise, “Bu statüde çalışanların sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle kurum tarafından, sözleşme esasları dışında herhangi bir nedenle çalışanlar tarafından, sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi hallerinde, iş sonu tazminatı ödenmez.” denilmektedir.

Esaslara göre sözleşmenin çalışan tarafından feshedilmesi halinde iş sonu tazminatı ödenebilmesi bazı özel durumların varlığına bağlıdır. Bu durumları tespit edebilmek için Esasların ek 6. maddesinin ikinci fıkrasına, ek 1. maddenin dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerine ve ek 3. maddenin (b) ve (c) bentlerine bakılması gerekmektedir. Bu hükümere göre sözleşmenin çalışan tarafından feshinde iş sonu tazminatına hak kazanılabilmesi için;
-Çalışanın bir ay önceden haber vermek koşuluyla sözleşmesini feshetmesi,
-Öğrenim durumuyla ihraz edilen unvanlara atanmaya kazanması,
-Eş ve sağlık mazeretine bağlı olarak kurum içi yer değiştirme şartlarını taşımakla birlikte geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak görev yerinin değiştirilememesi,
koşulları aranmaktadır.

Sonuç olarak, kesintisiz en az iki yıl hizmeti bulunan ve bir ay önceden kurumuna haber vermek koşuluyla sözleşmesini fesheden sözleşmeli personele iş sonu tazminatı ödenmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Yorum yapın

eryaman escort ankara escort