Sağlık personelinin aldığı hangi izinler tayin için gerekli çalışma süresine dahil edilir?

Soru: 663 sayılı KHK 45/A maddesine tabi 3+1 sözleşmeli sağlık personeli ebe olarak görev yapmaktayım. Eylül ayında 3 senem dolup kadroya geçeceğim. Ekim ayında da doğum yapacağım. Doğum yaptıktan sonra normal tayin hakkımın gelmesine yaklaşık 11 ay daha kalıyor. Doğum sonrası analık iznimin bitmesini müteakip aylıksız izin almayı planlıyorum. Aylıksız izin süresi zorunlu olarak çalışmam gereken bir yıllık çalışma süresine dahil olur mu?

Cevap: 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli sağlık personeli, Bakanlığın taşra teşkilatında personel istihdamında güçlük çekilen yerlerde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında vize edilmiş pozisyonlarda görevlendirilmektedir. Maddenin dördüncü fıkrasında, “Sözleşmeli sağlık personelinden üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamındaki kadrolara atanır. Bu kadrolara atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm uyarınca üç yıl sözleşmeli olarak görev yaptıktan sonra isteği üzerine kadroya geçirilen sözleşmeli personel bulunduğu yerde bir yıl süreyle görev yaptıktan sonra tayin hakkı elde edebilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108/B maddesinde, “Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarıncı verilen izin süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.” denilmektedir.

Kanunun 36/C-8 maddesi uyarınca; 108 inci maddenin (B) fıkrası uyarınca kullanılan aylıksız izin süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilmektedir.

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 23. maddesinde, 657 sayılı Kanun veya diğer kanunlar uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen sürelerin bölge hizmetinden sayılmayacağı hükme bağlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 10. maddesinde de, aylıksız veya ücretsiz izinli olarak geçirilen süreler için hizmet puanı verilmeyeceği ifade edilmiş, 31/A maddesinde ise aylıksız veya ücretsiz izinli olarak geçirilen sürelerin çalışma süresinden sayılmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Yukarıdaki hükümlerde yer aldığı üzere doğum sebebiyle kullanılan aylıksız izinler memurun kademe ve derece terfisinde dikkate alınmasına rağmen bu sürelerin tayin hakkı elde edebilmek için çalışılması gereken sürelere dahil edilmeyeceği hem Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hem de Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde ifade edilmiştir. Ancak aylıksız izinden farklı olarak; yıllık izin, doğum öncesi ve sonrası analık izni, diğer mazeret izinleri ve hastalık izni bir yıllık çalışma süresi kapsamında değerlendirilecektir.

Sonuç olarak 3 yıllık çalışma süresini tamamladıktan sonra kadroya geçirilen sözleşmeli sağlık personelinin tayin hakkı elde edebilmek için zorunlu olarak çalışması gereken bir yıllık süreye doğum sonrası kullanılacak aylıksız iznin dahil olmadığını değerlendirmekteyiz.

Yorum yapın

eryaman escort ankara escort