Sözleşmeli personel farklı bir görevde çalıştırılabilir mi?

Soru: Sözleşmeli Destek Personelinin öğrenim durumu, sertifika vb. dikkate alınarak kurum amirinin takdiri ile büro iş ve işlemlerinde çalıştırılmasında mevzuatsal bir engel var mıdır, 4 yıllık yükseköğrenim bitiren sözleşmeli destek personeli, büro işlemlerinde yardımcı olabilir veya o görevi üstlenebilir mi?

Cevap: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinde sözleşmeli personel; “Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Cumhurbaşkanınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, ihdas edilen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir” şeklinde tanımlanmıştır.

Sözleşmeli personel istihdamına genel olarak baktığımızda; sistemin geçici bir istihdam şekli olarak kurgulandığı, pozisyon ile personel arasında sıkı bir bağ olduğu, istihdamda belirleyici unsurun hizmet ihtiyacı olduğu, hizmetin ortadan kalkmasıyla istihdamın da sona erdiği, hem idare hem personel bakımından esnekliğin ve hareket alanının bulunmadığı bir yapı olduğu görülmektedir. Bu durum; kamuda istisnai bir hizmet gördürme usulü olan vekalet, ikinci görev uygulamasının sözleşmeli personel için öngörülmemiş olması, bu personelin kurumlar arası nakline imkan verilmemesi, kurum içi yer değişikliği imkanlarının memura göre daha kısıtlı olması, sosyal amaçlı istihdamın (engelli, Devlet korumasındaki çocuklar, şehit yakını ve gazi) sözleşmeli statü için öngörülmemiş olması, ücretin belirlenmesinde kamudaki toplam hizmetin değil mesleki kıdemin esas alınması, görevde yükselme ve unvan değişikliği hakkı tanınmaması şeklinde kendini göstermektedir.

Diğer taraftan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ekinde yer alan Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanları ile Asgari Nitelikleri Gösterir Cetvelde destek personelinin niteliği “Şoförlük, temizlik, basit bakım, ısıtma gibi hizmetleri yerine getirmek üzere en az ortaöğretim kurumlarından mezun olmak.” şeklinde belirlenmiştir. Aynı Cetvelde büro personelinin niteliği ise “Proje hizmetleri, veri girişi, kayıt tutma ve benzeri büro hizmetlerini yerine getirmek üzere en az ortaöğretim kurumlarından mezun olmak.” olarak gösterilmiştir.

Ayrıca Esasların 4. maddesinde personelin, sözleşmelerinde belirtilen görev yeri dışında çalıştırılamayacağı, ancak geçici olarak görev yeri dışına gönderilebileceği, 6. maddesinde ilgililerin sözleşmelerinde belirtilen görev dışında başka bir işte çalıştırılamayacakları hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yer verdiğimiz açıklama ve hükümler çerçevesinde sözleşmeli personele pozisyon unvanı dışındaki görevlerin verilemeyeceğini, bu bağlamda destek personeli pozisyonunda istihdam edilen sözleşmeli personele büro personelinin görev tanımındaki işlerin idare uygun görse bile yaptırılamayacağını değerlendirmekteyiz.

Yorum yapın

eryaman escort ankara escort