Sözleşmeli personel kurumlar arasında geçici görevlendirilebilir mi?

Soru: 4/B sözleşmeli olarak çalıştığım Kurumda başka bir bakanlığa Kurumlararası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği kapmasında görevlendirme talep etmek için dilekçe verdiğimde cevabi yazıda talebim, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Ek 3 “Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz” maddesine göre reddedilmiştir.

4/B sözleşmeli personelin 2019 da güncellenen yönetmelik ile kurumlar arası geçici görevlendirme hakkı yok mudur?

Cevap: Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesine dayanılarak yürürlüğe konulmuştur. 375 sayılı KHK’nin ek 25. maddesinin ilk fıkrasında, Hakim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar hariç olmak üzere, statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak kamu kurum veya kuruluşlarında istihdam edilenlerin, kurumlarının muvafakatiyle bir yılı geçmemek üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevlendirilebileceği, bu sürenin birer yıl olarak uzatılabileceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca aynı madde hükmünde, bu madde kapsamında görevlendirmeye ilişkin usul ve esasların Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanarak Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirleneceği ifade edilmektedir.

3 Mayıs 2019 tarihli ve 30763 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğinin ilk maddesinde, “(1) Bu Yönetmelik, personelin kurumlar arasında geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

(2) Bu Yönetmelik, kurumlarda statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak çalışan personel hakkında uygulanır.

(3) Hakim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

(4) Yükseköğretim kurumları, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar bu Yönetmelik kapsamında geçici görevlendirme yapamaz.” denilmektedir.

Diğer taraftan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 4. maddesinde, sözleşmeli personelin sözleşmelerinde belirtilen görev yeri dışında çalıştırılamayacağı, ek 3. maddesinde ise sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değişikliğinin yapılamayacağı belirtilmektedir.

Yukarıdaki hükümleri birlikte ele aldığımızda mevzuatlar arasında bir çelişki olduğu görülmektedir. Farklı mevzuat hükümlerinin çelişmesi durumunda öncelikle normlar hiyerarşisi gereği üst norm hükmüne bakmak gerekir. Burada KHK hükmü yönetmelik hükümlerine göre daha üst bir normdur. Esasları yürürlüğe koyan Bakanlar Kurulu Kararı veya Yönetmelik hükümlerinin KHK hükmüne aykırı olmaması gerekir. KHK hükmü hakim ve savcılar dışında memur, sözleşmeli veya işçi ayrımı yapmaksızın kamuda istihdam edilenlerin geçici görevlendirilmesine imkan sağlamıştır. Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği ise dayandığı KHK hükmüne aykırı olduğunu düşündüğümüz bir şekilde görevlendirme kapsamını daraltmış, yükseköğretim kuruluşları ile mahalli idareleri kapsam dışına almıştır.

Aynı şekilde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan yukarıda yer verdiğimiz hükümler ile KHK ve Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri çelişmektedir. Bu durumda da doğrudan KHK hükmünü esas almak gerektiğinden, 4/B’li personelin Yönetmelikte sonradan getirilen kısıtlama dikkate alınarak yükseköğretim kurumları ile mahalli idareler dışındaki kurumlar arasında geçici görevlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Sonuç olarak 4/B’li sözleşmeli personelin kurumlar arası geçici görevlendirilmesi konusunda kurumların muvafakanının bulunması halinde, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslardaki engelleyici hükümlerin dikkate alınamayacağını, 6 ayı aşan görevlendirmelerde personelin de muvafakatının bulunması gerektiğini, kurumların muvafakat edip etmeme noktasında takdir hakkına sahip olduğunu değerlendirmekteyiz.

Yorum yapın

eryaman escort ankara escort