Sözleşmeli personel yol izni kullanabilir mi?

Soru: Yaklaşık bir buçuk yıldır sağlık bakanlığında tıbbi sekreter okarak görev yapmaktayım. Yıllık iznim hariç yol iznim mevcut mudur? Var ise kullanma şartları nelerdir?

Cevap: Yol izni izni olarak bilinen izin hakkı, yıllık izinle amaçlanan dinlenme hakkının tam olarak kullanılabilmesi, izin kullanacak personelin yolda geçireceği süreler sebebiyle izin hakkının zayi olmaması amacıyla ilave olarak verilen bir izindir.

663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesinin birinci fıkrasında, “Bakanlık ve bağlı kuruluşları, merkez teşkilatları hariç olmak üzere ve öncelikle personel istihdamında güçlük çekilen yerlerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca ilgili mevzuatı gereği kura ile ataması öngörülenler dışında 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamında yer alan unvanlarla vize edilmiş pozisyonlarda bu maddede öngörülen şartlarla sözleşmeli personel istihdam edebilir.” hükmü, beşinci fıkrasında ise, “Bu madde hükümlerine göre kadrolara atananların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi uyarınca sözleşmeli pozisyonlarda geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hükümler uyarınca3 artı 1 olarak da bilinen sözleşmeli sağlık personeli; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmekte olup, 45/A maddesi ile birlikte 4/B maddesi ve buna bağlı olarak Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara tabidir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 9. maddesinde, 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kurumlarda geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verileceği, sözleşme döneminde kullanılmayan izinlerin, sözleşmenin devamı halinde müteakip sözleşme döneminde kullanılabileceği, cari sözleşme dönemi ile bir önceki sözleşme dönemi hariç, önceki sözleşme dönemlerine ait kullanılamayan izin haklarının düşeceği hükme bağlanmış, sözleşmeli personele yol izni verilmesine ilişkin bir düzenlemeye ise yer verilmemiştir.

Oysa Devlet memurları bakımından 657 sayılı Kanunun 102. maddesinde, yıllık izin süreleri belirtildikten sonra zorunlu hallerde bu sürelere ilave olarak gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebileceği hüküm altına alınmıştır.

Sonuç olarak izin hakkını düzenleyen hükümde, yıllık izin dışında izne gidiş ve izinden dönüş için ayrıca yol izni mahiyetinde bir izin verilmesi öngörülmediğinden sözleşmeli personele yol izni verilemeyeceğini ve bu hususta 657 sayılı Kanunun 102. maddesi hükmünün kıyasen uygulanamayacağını değerlendirmekteyiz.

Yorum yapın

eryaman escort ankara escort