Sözleşmeli personelin yıllık izin hakkının belirlenmesinde askerlik süresi dikkate alınır mı?

Soru: Merhabalar ben 2020/7 Tarım ve Orman Bakanlığı atamasında 4/B sözleşmeli olarak atandım. Askerliğimi de 1 yıl asteğmen olarak yaptım. Personel bilgi sistemine girdiğimde 1 yıl hizmet görünüyor ve 20 gün yıllık izin hakkım otomatik çıktı fakat bu izin sadece kadrolu atanmış olanlara verildiği söylendi ve personel işleri tarafından elle silindi. Şimdi benim izin hakkım var mı yok mu bazı ilçelerde otomatik çıkan bu izni kullandırıyorlar ama benimki silindi ne yapmam lazım?

Cevap: Sözleşmeli personelin çalışma koşulları 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi ile bu maddeye dayalı olarak, ek ve değişikliklerle birlikte 1978 yılından bu yana uygulanmakta olan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile düzenlenmiştir.

Esasların 9. maddesinde, “217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kurumlarda geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir.” hükmü yer almaktadır.

703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 217 sayılı KHK’yi yürürlükten kaldırmış olsa da 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 30. maddesinde mevzuatta yapılan atıflar bakımından 217 sayılı KHK’nin 2. maddesinin uygulanmasına devam olunacağı hükme bağlanmıştır.

Mülga 217 sayılı KHK’nin 2. Maddesinde ise, Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları şunlardır:
a) Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar,
b) İl Özel İdareleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve bunlara bağlı iktisadi müesseseler, işletmeler,
c) İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri,
d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışında kalan ve kamu fonu kullanan, özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları ve bu nitelikteki bankalar ve bunların en az sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurdukları müessese, ortaklık ve iştirakler,
e) Döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.
Askeri kurum ve kuruluşların 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ek ve değişikliklerine tabi personeli bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışındadır.”
Denilmektedir.

Mülga KHK’nın kapsam maddesinin kurumlar bakımından ve personelin statüsü bakımından ayrı yorumlanması gerekmektedir. Buna göre genel bütçe kapsamındaki askeri kurumlar kapsamda iken bu kurumlarda görevli askeri personel mülga KHK’nin kapsamı dışında tutulmuştur. Bu noktada kurumun mülga KHK kapsamında olması sözleşmeli personelin izin hakkı bakımından yeterli olup statüsünün bir önemi bulunmamaktadır.

Yedek subaylar 2008 öncesi Emekli Sandığı kapsamında sandık iştirakçisi iken 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle bu Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi (4c) kapsamına alınmış kamu görevlisidir. Kanunun 6. maddesinde ise askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay ve yedek astsubay okulu öğrencilerinin sigortalı sayılmayacağı hükme bağlanmıştır. Yani asteğmenler yedek subay okulu dönemi haricinde asteğmen olarak nasbedildikleri tarihten itibaren uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmaktadır.

Yukarıdaki hükümler ve açıklamalar çerçevesinde; askeri kurumların genel bütçe kapsamında kurumlar olması, asteğmenlerin de 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamında kamu görevlisi olarak sigortalı olması karşısında asteğmenlik süresi dahil 1 yılını dolduran sözleşmeli personelin 20 gün yıllık ücretli izin hakkına sahip olacağını değerlendirmekteyiz. Ancak asteğmenlik süresinin hesabına yedek subay okulunda geçen sürelerin dahil olmadığını belirtmek isteriz. Diğer taraftan er ve erbaş olarak geçen süreler ile yedek subay okulunda geçen sürelerin bu sözleşmeli personelin yıllık izne hak kazanmasında ve izin süresinin tespitinde dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

Yorum yapın

eryaman escort ankara escort