Yüksek gerilim tazminatı, Sahil Güvenlik personeline ödenir mi?

Soru: Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda sivil Elektrik Mühendisi olarak görev yapmaktayım. Yaklaşık 3,5 yıldır üst ve kendi birliğimde toplam 4 adet trafonun Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu görevi tarafımca yerine getirilmekte. Size sormak istediğim sorular:
1- Toplu sözleşme ile KİT kurumları (TEDAŞ,EÜAŞ ve TEİAŞ) mühendislerine verilmekte olan Yüksek Gerilim Hizmet Tazminatı bana verilme şansı ne kadardır? (31,5 kV gücünde 4 adet trafo yüksek gerilim olarak tabir edilmekte)
2- Yine aynı kurumlarda Arazi Tazminatı olarak verilen tazminat tarafıma verilebilir mi? (Farklı birlikler içerisinde trafolara aylık kontrole gitmekteyim, yaklaşık 20-25 km mesafe araları bulunmakta.)

Cevap: Yüksek gerilim tazminatı olarak bilinen yüksek gerilim ilave ödemesi toplu sözleşme ile ihdas edilmiş bir ödemedir. Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu kapsamına giren bazı KİT’lerde 2020 ve 2021 yıllarında uygulanacak mali ve sosyal haklar arasında yer almaktadır.

2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklar bölümünün 11. maddesinde, “TEİAŞ, EÜAŞ ve TEDAŞ genel müdürlüklerine ait enerji üretim yerlerinde, açık ve kapalı şalt merkezlerinde, enerji nakil hatlarının tesisi, bakımı veya kontrolü hizmetlerinde; Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde belirtilen 1000 volt ve üzeri yüksek gerilimde fiilen çalışan kamu görevlilerine her gün için 20 TL ilave ücret ödenir.” denilmektedir. Bu hüküm uyarınca yüksek gerilim ilave ödemesi sadece TEİAŞ, EÜAŞ ve TEDAŞ Genel Müdürlüklerinde görevli personele ödenecek olup, farklı kurumlarda aynı nitelikte görev yapan personele ödenmesi mümkün değildir. Söz konusu ödemeden diğer hizmet kollarında görevli personelin de yararlanabilmesi için bu hükme toplu sözleşmenin kamu görevlilerinin tamamını kapsayan genel hükümleri arasında yer verilmesi gerekmekte olup, 2021 yılında yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinde bu talep yetkili konfederasyon ve sendikalar tarafından gündeme getirilebilecektir.

Diğer taraftan arazi tazminatı olarak bilinen ek özel hizmet tazminatı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli II sayılı cetvelin (E) Teknik Hizmetler bölümünün 6. sırasına dayanılarak ödenmektedir. Ödemeye ilişkin detaylar ise 11.5.2006 tarihli ve 26165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 160 Seri No. lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelere göre, kadroları Teknik Hizmetler Bölümünün l ila 4 üncü sırasında sayılanlara, söz konusu ek özel hizmet tazminatının ödenebilmesi için;

a) Bu personelin büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları gibi “kapalı mahaller” dışında arazi, park, bahçe, şantiye, inşaat, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri, yol, tünel, demiryolu, büyük içme suyu, köprü, kıyı yapıları, baraj v.b. açık çalışma mahallerinde görevlendirilmiş ve bu mahallerde fiilen çalışmış olmaları,

b) Söz konusu görevlendirmelere ilişkin olarak ilgili birim amirlerince belirlenen görev ve isimleri ihtiva eden listelerin ibrazı,

yeterli olacaktır.

Sonuç olarak;

– Yüksek gerilim ilave ödemesinin toplu sözleşme hükmü gereği TEİAŞ, EÜAŞ ve TEDAŞ Genel Müdürlükleri dışındaki kurumlarda görevli personele ödenemeyeceğini,

– Arazi tazminatı olarak bilinen ek özel hizmet tazminatının ise 657 sayılı Kanuna tabi teknik hizmetler sınıfındaki personelden 160 Seri No. lu Tebliğde belirlenen koşulları taşıyanlara ödenebileceğini,

değerlendirmekteyiz.

Yorum yapın

eryaman escort ankara escort